Skole/hjem-samarbejde

Skole/hjem-samarbejdet på Korshøjskolen er baseret på folkeskolens regelsæt, de kommunale skolepolitiske målsætninger og skolens mål- og værdisætning.

Skole/hjem-samarbejdets parter er elever, forældre og personale.

Skole/hjem-samarbejdet er baseret på kendskab til hinanden, engagement og interesse og en åben og ærlig kommunikation herunder information vedr. alle forhold af betydning for elevernes skolegang.

Skole/hjem-samarbejdet omfatter mange forskellige elementer med hver sit formål og forgår på flere niveauer – elev, klasse og skole:

  • Forældremøder
  • Forældremøder temaorienteret
  • Skole-hjemsamtaler
  • Sociale arrangementer og møder med kontaktforældre
  • Skriftlig forældreinformation på klasse- og skoleniveau

Skole/hjem-samtaler

Formålet med skole/hjem-samtalerne på Korshøjskolen skal sikre, at skolen og forældrene samarbejder og tager ansvar for den enkelte elevs faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.

Eleven inddrages så meget som overhovedet muligt i forhold til hans/hendes modenhed og forudsætninger.

Samtalerne er med til at sikre, at eventuelle faglige eller trivselsmæssige problemer opdages og søges løst.

Til samtalerne drøftes de væsentligste faglige og sociale mål, som eleven, skolen og forældrene skal arbejde efter. På samtalerne kan skole, elev og forældre indgå konkrete aftaler om indsatser rettet mod elevens mål.

For at sikre kvaliteten af samtalerne og begges oplevelse af ordentlighed gælder det, at man orienterer hinanden før samtalerne, hvis man ønsker at drøfte meget vigtige emner eller synspunkter, som den anden part enten ikke på forhånd har viden om, eller hvis der er mulighed for stor uenighed eller oplevelse af kritik.

Skolen tilstræber at indkalde til samtaler i tilstrækkelig god tid og at afholde samtalerne på tidspunkter, så alle forældre har reel mulighed for at deltage.

Der afholdes som udgangspunkt to samtaler per elev om året. Skole og forældre kan aftale ekstra tid eller ekstra samtaler.

Medmindre andet aftales, forventer skolen, at forældrene efter samtalen orienterer hinanden om indholdet og eventuelle aftaler, hvis en forælder ikke er til stede. Dette gælder også ved skilte forældre, hvor der er fælles forældremyndighed.

Skolen sikrer, at forældrene kan orienteres om elevens overordnede udvikling i alle de fag, hvor faglæreren ikke selv deltager i samtalen. Ved ønske om uddybning formidler skolen kontakt til de pågældende faglærere.