Skolebestyrelsens forretningsorden

§ 1 Medlemmer

Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle er stemmeberettigede.

Alle medlemmer af skolebestyrelsen deltager på lige fod i arbejdet, dog deltager elevrepræsentanterne ikke i behandling af sager vedrørende enkeltpersoner.

Skoleleder og viceskoleleder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktion og deltager i møderne uden stemmeret.

§ 2 Valg

Der afholdes valg hvert fjerde år til skolebestyrelsen.

§ 3 Konstituering

Skolelederen leder det første konstituerende møde, indtil en formand for skolebestyrelsen er valgt.

På skolebestyrelsens første møde i en ny valgperiode vælger skolebestyrelsen blandt forældrerepræsentanterne formand og næstformand.

Hvis der ikke vælges en formand ved fredsvalg, findes formanden ved flertalsvalg.

Den kandidat som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, bliver valgt som formand.

Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning ved bundet valg mellem de to kandidater, der ved 1. afstemning fik flest stemmer.

Står stemmerne igen lige ved 2. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.

Skolelederen underretter forvaltningen om, hvem der er valgt til formand.

Der vælges en næstformand efter samme retningslinjer som ved valg af formand.

Næstformanden træder i formandens sted ved formandens fravær.

Afsættelse af formand og næstformand midt i et skoleår kræver flertals vedtagelse ved to på hinanden følgende ordinære skolebestyrelsesmøder.

Valgene foregår ved bundet flertalsvalg.

Valgene er gældende for hele valgperioden eller så længe, der fortsat er flertal for de trufne valg.

Elevrådet udpeger selv medlemmer af skolebestyrelsen en gang årligt.

Medarbejderne vælger repræsentanter til skolebestyrelsen for et år ad gangen.

Suppleanter indtræder kun i skolebestyrelsen, hvis et medlem træder helt ud af skolebestyrelsen eller er langvarigt fraværende.

§ 4 Mødevirksomhed

Formanden og skolelederen fastsætter tid og sted for møderne.

Der afvikles ca. 10 ordinære møder hvert skoleår. Disse planlægges i forbindelse med skoleårets planlægning og fremlægges til godkendelse på et møde i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen afholder desuden møde, når det ønskes af formanden eller en tredjedel af skolebestyrelsens medlemmer med angivelse af punkter til dagsordenen.

Skolebestyrelsens møder afvikles for lukkede døre. Dette betyder, at deltagerne ikke må referere, hvad andre har sagt, men må inden for rammerne af lovgivningens regler om tavshedspligt offentliggøre egne meninger.

Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Den/de indbudte kan ikke deltage i selve behandlingen/beslutningen.

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Medlemmer kan kun deltage i skolebestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, meddeles dette til formanden og skolelederen.

§ 5 Dagsorden

Formanden og skolelederen fastsætter dagsorden for møderne og fremsender til medlemmerne senest 5 hverdage inden mødet en dagsorden med evt. bilag. Større bilagsmaterialer kan udsendes i papirform.

Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsorden, skal det meddeles formanden senest 8 dage før, mødet afholdes. Det bør dog tilstræbes, at punkter til næste møde meddeles allerede ved det foregående møde.

Dagsorden indeholder altid som minimum (men er ikke begrænset til) følgende punkter:

  • Godkendelse af dagsordenen
  • Godkendelse af referat fra sidste møde
  • Nyt fra ledelsen
  • Nyt fra skolerådet
  • Nyt fra elevrådet
  • Bordet rundt
  • Eventuelt.

Hvert punkt kvalificeres med en angivelse af forventning til skolebestyrelsens behandling:

  • Til information
  • Til drøftelse
  • Til beslutning.

Elevrådsrepræsentanterne deltager ikke i punkter vedr. personsager (lærer/elever). Disse punkter placeres sidst på dagsorden.

§ 6 Referat

Der udarbejdes et referat over bestyrelsens beslutninger.

I referatet anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede og fraværende. Information udover beslutninger angives i referatet, så længe dette er foreneligt med skolebestyrelsens tavshedspligt.

Udgangspunktet er, at referatet godkendes på skolebestyrelsesmødet. Ønsker et eller flere medlemmer ekstra tid til refleksion over referatet, sendes referatet ud til alle medlemmer efter mødets afslutning. Indsigelser og kommentarer til referatet skrives til referenten i løbet af 3 hverdage.

Er der ingen ændringer til protokollen efter 3 hverdage, offentliggøres referatet på skolens hjemmeside og underskrives på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Modtager referenten ændringer, betyder det, at det tilrettede referat skal sendes til fornyet godkendelse hos skolebestyrelsen.

Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

Skoleleder og dennes stedfortræder er bestyrelsens sekretær og sikrer, at bestyrelsens referat føres under møderne.