Udskoling

Udskolingen er 7.-9. klasse. Her skal eleverne bl.a. deltage i vejledningsaktiviteter og beslutte, hvad de skal efter 9. klasse.

Korshøjskolens udskoling kaldes C-skolen. I C-skolen går vi på to ben: Faglighed og venskaber på tværs.

I C-skolen bor vores seks almenklasser og to specialklasser sammen på skolens Fløj 1. Vi prioriterer høj faglighed og livsduelighed samt en opmærksomhed på at skabe trygge rammer for hver eneste elev. Fundamentet for faglighed og tryghed er social trivsel, og med lærernes daglige indsats, vores særlige sociale aktiviteter og den fysiske indretning har den sociale trivsel gode vilkår på Korshøjskolen. 7. og 8. klasserne har også faste venskabsklasser på mellemtrinnet, som et led i at styrke fællesskaberne mellem ældre og yngre elever.

Vi har høje forventninger til vores elever og forældre, både når det gælder faglig udvikling, og når det handler om at tage ansvar for sig selv og hinanden. Når vi tester eleverne i fagene, er det for at styrke den enkeltes faglige udvikling, ikke blot for at kunne give en bedømmelse. Vi arbejder derfor aktivt for at differentiere undervisningen, så både teoretiske og praktiske/kreative tilgange til undervisningen tilgodeses, for det lærer flest børn mest af, og det støtter eleverne i deres valg af ungdomsuddannelse.

C-skolen har et stærkt ungdomsmiljø, hvor fællesskabet styrkes af sociale arrangementer. Som en tilbagevendende tradition ryster vi udskolingseleverne sammen på en sjov trivselsdag i begyndelsen af skoleåret. Vi afholder også hvert forår et brag af en fest, vores Prom, hvor udskolingseleverne holder deres egen fest med DJ, optrædener, godmodige kåringer og fest og farver, og hvert år drager vores 8. årgang på skolerejse i en lille uge til København. Den tur ser alle vores elever frem til. Derudover kan eleverne i løbet af året deltage i fodboldturneringer m.m.

 I C-skolen kender stort set alle elever hinanden. De rummer hinandens forskelligheder og drager stor omsorg for hinanden. Det giver rigtig gode vilkår for en høj faglighed.

Generelt om udskolingen

Når eleverne kommer i udskolingen, har de mange af de samme fag som i 6. klasse, men som noget nyt får eleverne fagene biologi, geografi, fysik/kemi, samfundsfag og valgfag.

I 7. klasse erstattes kristendomskundskab af konfirmationsforberedelse, men faget vender tilbage igen i 8. klasse.

I 9. klasse skal eleverne desuden lave en projektopgave, som går på tværs af skolens fag og emner.

I udskolingen skal eleverne vejledes om deres valg af videre uddannelse, og der er fokus på, at eleverne bliver klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektopgaven går på tværs af skolens fag og emner.

I løbet af projektugen arbejder eleverne – alene eller i grupper – med en problemstilling, som de selv er med til at formulere.

Efter projektugen skal eleverne fremlægge deres projekt for klassen.

Læs mere om projektopgaven i 9. klasse på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Eleverne skal i 8. klasse introduceres til ungdomsuddannelser, så de får mulighed for at opleve uddannelsernes praktiske og teoretiske elementer og miljøet på skolen.

Eleverne skal introduceres til mindst en erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse. Eleverne kan derudover introduceres til almengymnasiale uddannelser.

Introduktionskurser er obligatoriske for alle elever i folkeskolen.

Læs mere om introduktionskurser i 8. klasse på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Fra 8. klasse bliver det løbende vurderet, om den enkelte elev er uddannelsesparat. Dvs. om eleven har faglige, sociale og personlige forudsætninger for at kunne starte på den ungdomsuddannelse, han/hun ønsker at starte på efter folkeskolen.

Hvis en elev vurderes ikke-uddannelsesparat til den ønskede uddannelse, har han/hun ret til en særlig skole- og vejledningsindsats, som skal gøre ham/hende uddannelsesparat.

Senest d. 10. januar får eleverne en uddannelsesparathedsvurdering. På elevens ansøgning på Optagelse.dk fremgår det, hvilke uddannelser han/hun er vurderet parat eller eventuelt ikke-parat til.

Læs mere om uddannelsesparathed på UddannelsesGuidens hjemmeside.

For at kunne blive optaget på en ungdomsuddannelse skal eleven, ud over at være vurderet uddannelsesparat, også opfylde uddannelsens øvrige adgangskrav.

Se adgangskravene til de forskellige ungdomsuddannelser her.