Elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber

Alle elever på Korshøjskolen skal have mulighed for at deltage aktivt i skolens faglige og sociale fællesskaber.

Alle elever på Korshøjskolen skal trives og føle sig som en vigtig del af fællesskabet. Alle elever, uanset forudsætninger, skal udfordres fagligt og blive så dygtige, som de kan. Udgangspunktet er en grundlæggende tillid mellem forældrene og Korshøjskolens lærere, pædagoger og ledelse.

Skolen skal møde eleverne med en åben, anerkendende og positiv tilgang. Skolen skal møde eleverne der, hvor de er. Det samme gælder i forhold til forældrene.

Skolen skal så vidt muligt inddrage eleverne selv, når det handler om at deltage i fællesskaberne.

Skolen skal betragte forældrene som en ressource i deres børns liv.

Skolen skal sikre, at personale, forældre og elever er orienteret om skolens værdigrundlag og ordensregler.

Skolen skal gribe hurtigt og konstruktivt ind, hvis en elev mistrives, er i konflikt eller udsættes for mobning.

Forældrene skal kontakte personalet, hvis de har bekymringer eller ønsker.

Skolen tilstræber, at personalet løbende opkvalificeres både fagligt og pædagogisk for at understøtte elevernes udvikling og trivsel.

Skolen tilstræber en varieret og differentieret undervisning, som imødekommer elevernes behov, herunder fx lejrskoler og trivselsdage.

Skolen tilstræber, at forældre til børn med særlige behov vejledes eller henvises til vejledning om støtte til deres børns skolegang, fx PPR-psykolog eller fremskudt socialrådgiver.

Forældrene forventes at bakke op om Korshøjskolen, vores værdier og ordensregler.

Forældrene forventes at tale konstruktivt og anerkendende om Korshøjskolens personale, elever og andre forældre i deres børns påhør. Bekymringer og frustrationer skal rettes til klassens voksne eller skolens ledelse i den rækkefølge.

Forældrene tilstræber at kommunikere åbent og konstruktivt med de andre forældre, så der skabes et miljø, hvor det er muligt at fortælle om sit eget barns problemer eller sine bekymringer vedrørende andre børn i klassen.

Forældrene støtter skolens fællesskab ved som hovedregel at deltage i fælles arrangementer sammen med deres børn, fx skolefester, forældremøder, sociale arrangementer m.m.