Skole-hjem-samarbejde

Skole-hjem-samarbejdet på Korshøjskolen er baseret på folkeskolens regelsæt, de kommunale skolepolitiske målsætninger og skolens mål- og værdisætning.

Skole-hjem-samarbejdets parter er elever, forældre og personale.

Skole-hjemsamarbejdet er baseret på kendskab til hinanden, engagement og interesse og en åben og ærlig kommunikation herunder information vedr. alle forhold af betydning for elevernes skolegang.

Skole-hjem-samarbejdet omfatter mange forskellige elementer med hver sit formål og forgår på flere niveauer – elev, klasse og skole:

 • Forældremøder
 • Forældremøder temaorienteret
 • Skole-hjemsamtaler
 • Sociale arrangementer og møder med kontaktforældre
 • Skriftlig forældreinformation på klasse- og skoleniveau

Skole-hjem-samtaler

Formålet med skole-hjem-samtaler er, at forældre, elev og personale mødes regelmæssigt og samtaler om den enkelte elevs udbytte af undervisningen i bred forstand, således at engagementet og dermed læringsudbyttet øges.

Eleven inddrages så meget som overhovedet muligt i forhold til dens modenhed og forudsætninger.

Det forventes at samtalen er forberedt af samtalens parter.

Aktuelt gælder følgende retningslinjer:

 • Der afholdes to årlige obligatoriske samtaler – én i efteråret og én i foråret.
 • Dansk-, matematik- og klasselærer deltager i begge samtaler i hele skoleforløbet.
 • I børnehaveklassen deltager børnehaveklasselederen i begge samtaler og kommende dansk- og matematiklærer i én samtale hver.
 • I samtalerne i skolestarten (0.-3. klasse) deltager den tilknyttede pædagog i begge samtaler.
 • I den sidste samtale i 9. klasse deltager skolens UU-vejleder med henblik på samordnet tilmelding til ungdomsuddannelserne.
 • Herudover deltager sprog- og fysik/kemilærerne i en årlig samtale på de klassetrin, hvor der undervises i fagene.
 • Den obligatoriske samtale har en varighed af ca. et kvarter.
 • Forud for samtalerne afholder klassens lærere en klassekonference, hvor klassens elever snakkes igennem, og klasselæreren koordinerer og videreformidler for de lærere, som ikke deltager i samtalerne.
 • I forbindelse med forberedelsen kan der anvendes særligt materiale, herunder elevplanen.
 • De obligatoriske samtaler suppleres af andre typer af samtaler med udgangspunkt i specifikke behov. Alle kan tage initiativ til yderligere samtaler med angivelse af formål. Der kan indgå andre end ovennævnte parter i den type af samtaler.

Kontaktbog

Hver elev får udleveret en kontaktbog, som skal betragtes som et naturligt kontaktled mellem hjem og skole/SFO, og bør derfor altid opbevares i elevens skoletaske.

Hvis der er meddelelser, der ikke egner sig til bogen, er man velkommen til at kontakte skolen pr. brev eller telefon.

Oplysninger som kan gives via kontaktbogen:

 • Fravær: Anfør årsag (f.eks. sygdom) og periode.
 • Manglende forberedelse: Anfør årsag og fag.
 • Ændringer i oplysninger: Telefonnummer, adresseændring, lægeskift, navneændring eller lignende skal meddeles.