Skole-hjem-samarbejde

Skole-hjem-samarbejdet på Korshøjskolen er baseret på folkeskolens regelsæt, de kommunale skolepolitiske målsætninger og skolens mål- og værdisætning.

Skole-hjem-samarbejdets parter er elever, forældre og personale.

Ved skole-hjem-samarbejde forstår vi al kommunikation mellem forældrene og skolens personale med henblik på at øge elevernes udbytte af undervisningen.

Der lægges særlig vægt på følgende:

  • Hjemmet og skolens fælles ansvar for elevernes/børnenes udvikling, trivsel og læring.
  • Gensidig respekt og accept af parternes forskellige roller i forhold til elevernes/børnenes udvikling og læreprocesser herunder forældrerollen og personalets professionelle rolle.
  • Elevernes/børnenes opdragelse og udvikling i skolens fællesskab betragtes som en fælles opgave.
  • Skole-hjem-samarbejdet er baseret på kendskab til hinanden, engagement og interesse og en åben og ærlig kommunikation herunder information vedr. alle forhold af betydning for elevernes skolegang.

Skole-hjem-samarbejdet omfatter mange forskellige elementer med hver sit formål og forgår på flere niveauer – elev, klasse og skole:

  • Forældremøder
  • Forældremøder temaorienteret
  • Skole-hjemsamtaler
  • Sociale arrangementer og møder med kontaktforældre
  • Skriftlig forældreinformation på klasse- og skoleniveau
  • I dialog med kontaktforældrene