Praktikniveau 1

1. årsstuderende

Didaktik

Kompetenceområder

Didaktik omhandler målsætninger, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

Færdighedsmål

Den studerende kan:

  1. målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende og kolleger.
  2. redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål
  3. analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen.

Vidensmål

Den studerende har viden om:

  1. folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger
  2. evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen
  3. observations-, dataindsamling- og dokumentationsmetoder.

Krav til praktiklæreren

Praktiklæreren skal med udgangspunkt i egen praksis støtte den studerende i udformning af undervisningsplaner. Det betyder at læreren skriftligt fremlægger egne års-, forløbs- og lektionsplaner med målsætning og evalueringsovervejelser. Praktiklæreren viser strategier for iagttagelse af elever og bidrager til indkredsning af tegn på elevernes læring som udgangspunkt for målsætning og legitimering af kommende undervisningsforløb.

Praktiklæreren skal igennem systematisk observation af de studerendes undervisning udpege centrale iagttagelser med henblik på vejledning.

Vurderingskriterier

Den studerende skal i samarbejde med praktiklærer og medstuderende kunne forberede og gennemføre kortere undervisningsforløb, kunne redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til de formulerede mål, samt kunne observere, analysere og vurdere praksissituationer og elevadfærd med henblik på udvikling af undervisningen.

Klasseledelse

Kompetenceområder

Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

Færdighedsmål

Den studerende kan lede elevernes deltagelse i undervisningen, klasseledelse.

Vidensmål

Den studerende har viden om klasseledelse.

Krav til praktiklæreren

Praktiklæreren skal med udgangspunkt i egen praksis demonstrere, hvordan undervisningen i praksis organiseres og tilrettelægges i en klasse. Praktiklæreren skal i forbindelse med forberedelse og vejledning støtte den studerende i at tilrettelægge en undervisning, som sikrer elevernes læring og arbejdsro. Praktiklæreren skal ligeledes sætte fokus på læreren betydning i forhold til - og støtte den studerende i at tage ejerskab for undervisningssituationen.

Vurderingskriterier

Den studerende skal kunne kommunikere med eleverne om trivsel og læring, kunne skabe kontakt til eleverne og kunne drøfte egen og andres undervisning med kolleger, samt kunne lede elevernes deltagelse i undervisningen.

Relationsarbejde

Kompetenceområder

Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

Færdighedsmål

Den studerende kan:

  1. kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever
  2. kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave.

Vidensmål

Den studerende har viden om:

  1. kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer
  2. skole/hjem-samarbejde.

Krav til praktiklæreren

Praktiklæreren skal kunne demonstrere, hvordan man som lærer kommunikerer hensigtsmæssigt med elever i undervisningen og støtte den studerende i at forbedre sine kommunikative færdigheder. Praktiklæreren skal give den studerende mulighed for at orientere forældrene - primært i relation til den undervisning, den studerende har planlagt og vil gennemføre.

Vurderingskriterier

Den studerende skal kunne kommunikere med forældre om undervisningen formål og opgaver, kunne indtage voksenrolle i forhold til eleverne samt kunne formidle klare budskaber om forventninger og krav.