Praktikbeskrivelser

Her finder du Korshøjskolens uddannelsesplan for praktik for lærerstuderende.

På Korshøjskolen tilbyder vi praktik for lærerstuderende. Som praktikskole vægter vi at give de studerende så gode betingelser som muligt, for at praktikken skal ligne lærerjobbet mest muligt.

Korshøjskolen ligger i Harridslev, 5 km nordøst for Randers. Skolen er en tosporet 0.-9. klasses skole med cirka 400 elever, herunder 20 elever i to specialklasser for udskolingselever med moderate generelle indlæringsvanskeligheder. Skolen er afdelingsopdelt i A-skolen (0.-3. klasse), B-skolen (4.-6. klasse) og C-skolen (7.-9. klasse). Midttrafiks linje 238 kører fra Randers Rutebil­ station gennem Harridslev.

Korshøjskolen har indgået en partnerskabsaftale med Læreruddannelsen i Nørre Nissum. Skoleleder og praktikkoordinator er Jim Knudsen (jim.knudsen@randers.dk).

Vi modtager studerende på praktikniveau 1 (1. års studerende), praktikniveau 2 (2. års studerende) og praktikniveau 3 (4. års studerende). Praktikmodulerne ligger oftest i de første 6 uger af kalenderåret.

Mål- og værdisætning

Inden for rammerne af folkeskoleloven, folkeskolereformen og de kommunale skolepolitiske målsætninger finder vi på Korshøjskolen følgende af særlig betydning.

Vi har et inkluderende menneskesyn, går ind for et konstruktivistisk læringssyn og baserer hele skolens virksomhed på den bedst mulige tilgængelige viden om god læring og undervisning.

Skolens opgave er læring i den brede betydning og skal leve op til følgende:

 • Trivsel og læring er hinandens forudsætninger. Undervisningsmiljøet skal være kendetegnet ved tryghed og tillid, gensidig respekt og tolerance - et inkluderende menneskesyn. Medansvarlighed og medbestemmelse fremmer engagement og aktiv deltagelse. Eleverne skal mødes med høje og realistiske forventninger/ambitioner. Kommunikation mellem elev og skolens professionelle i form af feedback og feedforward fremmer relation, trivsel og læring.
 • Undervisningen/samværet tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes interesser, potentialer, kompetencer og særlige måde at lære på. Variation af undervisningsformer, arbejdsformer, valg af indhold og passende udfordringer skal tilgodese alsidig udvikling og læring. Der veksles mellem arbejdet med færdigheder og kundskaber i de enkelte fag og tværfaglige problemstillinger på et højt fagligt niveau. Der lægges vægt på synlig læring herunder klare læringsmål, systematisk evaluering og undervisningens effekt.
 • Læring er en social proces. Skolen/klassen/gruppen/holdet udgør et forpligtende fællesskab, og er en vigtig forudsætning for læring og dermed elevernes almene og demokratiske dannelse. Der arbejdes målrettet med barnets sociale kompetencer og klassens undervisningsmiljø. Forældrene inddrages aktivt i skolens liv og der føres en løbende dialog om skolens opgave på skole-, klasse- og elevniveau herunder gensidige forventninger. Samarbejde mellem alle skolens parter udvikles og praktiseres.

Korshøjskolen arbejder kontinuert på at udvikle skolen på alle niveauer til et professionelt læringsfællesskab. Det indebærer, at skolens teams samarbejder databaseret og deprivatiseret samt anvender reflekterende dialoger med fokus på elevernes trivsel og læring.

Praktikkens organisering

 • Den studerende tager kontakt til skolens praktikkoordinator.
 • Der afholdes introduktionsmøde på skolen. I samarbejde aftales der fag, klasser og forslag til skema. Gensidige forventninger afstemmes.
 • Der sørges for børneattest.
 • Praktikkoordinator udarbejder skema for undervisning og tilsyn.
 • Der tilknyttes en primærpraktiklærer.
 • Det er de studerendes opgave at tage kontakt til praktiklærerne for at aftale nærmere omkring praktiksamarbejdet.
 • Den studerende og primærpraktiklæreren aftaler forberedelsestid, vejledningstimer, deltagelse i møder, tilstedeværelsestid m.m.
 • Praktiklæreren er de studerendes centrale samarbejdspartner på praktikskolen, men der ud over kan de studerende forvente, at særligt den praktikansvarlige, men også det øvrige lærerteam omkring relevante klasser kan spille en aktiv rolle i samarbejdet omkring de studerendes praktikforløb.
 • Den studerende får adgang til Korshøjskolens intranet.

Den studerende indgår i skolens dagligdag og deltager i teamsamarbejdet. Hele Korshøjskolen modtager den studerende og giver mulighed for at deltage i fællesskabet. Vi forsøger så vidt muligt at efterkomme ønsker om fag, klassetrin og lignende. Korshøjskolen sørger for, at den studerende får relevante oplysninger i god tid før praktikkens start. Den studerende vil blive mødt af engagerede og imødekommende praktiklærere, der er fagligt rustede til støtte den studerende i dennes læreproces og har kendskab til praktikkens kompetenceområder. Den studerende vil blive vejledt og bedømt på baggrund af praktikkens kompetenceområder.

Vi forventer, at den studerende viser interesse og engagement. Den studerende må agere og påtage sig medansvar på lige fod med skolens øvrige personale - både i omgang med elever, forældre og samarbejdsparter. Loyalitet og tavshedspligt er grundlæggende forudsætninger. Den studerende forventes at optræde anerkendende og i overensstemmelse med Korshøjskolens mål- og værdisætning over for elever og kolleger. Den studerende forventes altid at møde velforberedt, at være lydhør, reflekterende og seriøs med sin egen læreproces.

Den studerende arbejder under de samme rammer med hensyn til mødepligt og eventuelt forfald som skolens lærere. Tilsvarende forventes der den samme grad af deltagelse i undervisningen, møder, arrangementer og øvrige aktiviteter, som for skolens lærere, dvs. en deltagelse, der sammen med kompetencemålene for praktikniveauerne, svarer til et fuldtidsarbejde.

Ved sygdom kontaktes Korshøjskolens sygetelefon på 23 81 51 99 mellem kl. 06.30 og 06.40. Derudover bør man også give besked til praktiklæreren og evt. medstuderende på intra.

Det forventes, at de studerende forud for praktikken og samarbejdet på skolen har orienteret sig i de relevante materialer om praktikordningen i læreruddannelsen.

Den studerende orienteres undervejs i praktikforløbet om Korshøjskolens vurdering. Efter endt praktikforløb evaluerer den studerende, primærpraktiklærer, evt. andre relevante lærere og skolens praktikkoordinator. Evalueringen tager udgangspunkt i den studerendes refleksioner over praktikken med fokus på praktikforløb, indhold og vejledning. Resultatet heraf formidles på et bedømmelsesskema til læreruddannelsens praktikleder.

Korshøjskolen vil løbende sikre rammerne for praktikforløb, så den studerende får mulighed for at tilegne sig kompetencer i forhold til de tre praktikniveauer i læreruddannelsen.

Det forventes at den studerendes undervisningsplaner og lektionsplaner er skriftliggjort forud for undervisningen/praktiktimerne - og at praktiklæreren er bekendt med dem.