Praktikniveau 2

2. årsstuderende

Didaktik

Kompetenceområder

Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, plan- lægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 1. planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i samarbejde med medstuderende med anvendelse af en variation af metoder, herunder anvendelsesorienterede undervisningsformer og bevægelse i undervisningen
 2. evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte
 3. observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen.

Vidensmål

Den studerende har viden om:

 1. undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler og it
 2. formative og summative evaluerings- metoder samt test
 3. observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder

Krav til praktiklæreren

Praktiklæreren skal fremlægge undervisningsplaner, der sikrer den studerendes indblik i valg metode, læremidler og brugen af it. Praktiklæreren skal ud fra egen praksis vise eksempler på undervisningsdifferentiering. Praktiklæreren skal give eksempler på, hvordan undervisningsforløb evalueres, og hvordan elevernes læringsudbytte måles gennem brugen af forskellige formative evalueringsmetoder og summative test. Praktiklæreren skal ud fra iagttagelser af den studerende lægge op til refleksion over udvikling af egen praksis og støtte den studerende i brugen af forskellige dokumentationsmetoder

Vurderingskriterier

Den studerende skal:

 • i samarbejde med kolleger kunne planlægge, gennem­føre og evaluere undervisningsforløb med anvendelse af en variation af metoder
 • i sam­arbejde med kolleger kunne differentiere undervisningen og inddrage forskellige former for læremidler og it
 • evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte ud fra anvendelsen af evalueringsmetoder og test og skal kunne observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisning.

Klasseledelse

Kompetenceområder

Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring og klassens sociale fællesskab.

Færdighedsmål

Den studerende kan udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne.

Vidensmål

Den studerende har viden om klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer.

Krav til praktiklæreren

Praktiklæreren skal ud fra egen praksis vise eksempler på, hvordan rammerne etableres, og hvordan arbejdet med klassen sociale liv tilrettelægges. Praktiklæreren skal gøre rede for de tanker, der ligger til grund for valg af strategi, herunder hvilken betydning teamsamarbejdet har for udvikling af klassens sociale fællesskab. Praktiklæreren skal vejlede den studerende til begrundet valg af strategi. Praktiklæreren skal vejlede og støtte den studerende i at reflektere over egne, personlige ressourcer som indvirker hhv. positivt eller negativt på undervisningssituationen.

Vurderingskriterier

Den studerende skal udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne.

Relationsarbejde

Kompetenceområder

Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 1. samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse
 2. kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb.

Vidensmål

Den studerende har viden om:

 1. kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel
 2. professionel kommunikation - mundtligt og digitalt.

Krav til praktiklæreren

Praktiklæreren skal demonstrere, hvordan samarbejdet omkring elevernes aktive deltagelse foregår - dels med kolleger og dels med eleverne. Praktiklæreren skal demonstrere, hvordan der skabes involverende læringsmiljøer, der fremmer eleverne motivation og trivsel. Praktiklæreren skal give eksempler på hvordan formidlingen til forældrene foregår samt støtte den studerende i både skriftligt og mundtligt at kommunikere hensigtsmæssigt med forældrene om den planlagte undervisnings formål og indhold.

Vurderingskriterier

Den studerende skal samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse, skal kommunikere mundtligt og skriftligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb.