Praktikniveau 3

4. årsstuderende

Didaktik

Kompetenceområder

Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 1. planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige
  ressourcepersoner
 2. evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens effekt
 3. udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag.

Vidensmål

Den studerende har viden om:

 1. organisations-, undervisnings- og samarbejdsformer
 2. metoder til formativ og summativ evaluering
 3. observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

Krav til praktiklæreren

Praktiklæreren skal ud fra egen praksis vise, hvordan overvejelser om elevernes forskellige forudsætninger har betydning i års- og elevplaner. Praktiklæreren skal pege på, hvordan og med hvilke formål der samarbejdes med skolens øvrige ressourcepersoner i bestræbelserne på, at inddrage denne specifikke viden om eleverne i planlægningen.

Den studerende skal støttes i at vurdere elevernes læringsudbytte og dermed undervisningens effekt og på baggrund af denne empiri justere egen praksis for at opnå fuldt læringsudbytte.

Vurderingskriterier

Den studerende skal:

 • i samarbejde med kolleger kunne planlægge, gennemføre og evaluere længevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner
 • kunne evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens effekt
 • kunne begrunde sin undervisning i forskellige fora, fx i form af kommunikation til elever og forældre forud for praktikken
 • kunne udvikle egen praksis og andres praksis på et empirisk grundlag.

Klasseledelse

Kompetenceområder

Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring og klassens sociale fællesskab.

Færdighedsmål

Den studerende kan lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne.

Vidensmål

Den studerende har viden om læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og mobning.

Krav til praktiklæreren

Praktiklæreren skal demonstrere, hvordan inklusion praktiseres, hvilke inklusionsfremmende metoder tages i anvendelse, så der skabes et fleksibelt læringsmiljø. Praktik­ læreren skal sætte fokus på lærerrollen: at kunne træde ud af det private jeg og ind i det profes­sionelle jeg samt "tage det personlige lederskab". Praktiklæreren skal inddrage den studerende i konflikthåndtering og løsning af problemer omkring mobning eller mistrivsel.

Vurderingskriterier

Den studerende skal selvstændigt kunne arbejde med udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø og kunne lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne.

Relationsarbejde

Kompetenceområder

Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 1. støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og klassens sociale liv
 2. kommunikere med forældre om elevernes skolegang.

Vidensmål

Den studerende har viden om:

 1. anerkendende kommunikation, ligeværdigt samarbejde og inklusionsprocesser
 2. processer, der fremmer godt skolehjemsamarbejde og samarbejdsformer ved forældremøder og forældresamtaler og kontaktgrupper.

Krav til praktiklæreren

Praktiklæreren skal demonstrere den anerkendende kommunikation og det ligeværdige samarbejde. Praktiklæreren skal vise og give eksempler på, hvorledes man leder et godt forældresamarbejde. Praktiklæreren skal skabe rum for og støtte den studerende i at opnå en hensigtsmæssig kommunikation med forældre om eleverne skolegang. Praktiklæreren skal sikre at den studerende får mulighed for helt konkret at deltage i møder/samtaler med forældre.

Vurderingskriterier

Den studerende skal kunne støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og klassens sociale liv og kunne kommunikere med forældrene om elevernes skolegang.