Mål- og værdisætning

Indenfor rammerne af folkeskolelovens formålsparagraf og de kommunale skolepolitiske målsætninger finder vi på Korshøjskolen følgende af særlig betydning.

Skolens opgave er læring i den brede betydning. Denne læringsproces skal leve op til følgende:

  • Der lægges afgørende vægt på trivsel som forudsætning for læring. Det sker bedst i et miljø præget af tryghed og tillid, gensidig respekt og tolerance. Medansvarlighed og medbestemmelse fremmer engagement og aktiv deltagelse.

 

  • Undervisningen/samværet tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes  interesser, potentialer, kompetencer og særlige måde at lære på. Variation af undervisnings-, arbejdsformer, valg af indhold og passende udfordringer skal tilgodese alsidig udvikling og læring. Der veksles mellem arbejdet med færdigheder og kundskaber i de enkelte fag og tværfaglige problemstillinger på et højt fagligt niveau. Der arbejdes målrettet med udviklingen af projektarbejdsformen i hele skoleforløbet.

 

  • Skolen/klassen/gruppen/holdet udgør et forpligtende fællesskab, og er en vigtig forudsætning for læring og dermed elevernes almene og demokratiske dannelse. Der arbejdes målrettet med barnets sociale kompetencer og klassens undervisningsmiljø. Forældrene inddrages aktivt i skolens liv og der føres en løbende dialog om skolens opgave på skole-, klasse- og elevniveau. Samarbejde mellem alle skolens parter udvikles og praktiseres.