Mål- og værdisætning

Mål- og værdisætningen angiver den ønskede retning og udvikling for Korshøjskolen.

Vi ønsker at Korshøjskolen skal være en attraktiv skole, hvor eleverne trives og oplever udvikling i deres læring. Vi ønsker, at eleverne får så mangfoldige muligheder for livsudfoldelse som muligt, dvs. både en åbenhed og optagethed af verden.

Derfor er vores mål, at vores elever:

 • skal blive så fagligt dygtige som muligt.
 • får lyst til at lære og fortsat at være i læring.
 • skal trives både fagligt, personligt og socialt.
 • udvikler deres dannelse, dvs. en bevidsthed om, hvordan de indgår i et større fællesskab og i en større verden. Det betyder også, at de formår at træffe bæredygtige og sunde valg for sig selv og deres omverden i en foranderlig verden.

I vores bestræbelse på at nå disse mål er der nogle rammer omkring vores arbejde, som er væsentlige at understrege.

Korshøjskolen er som folkeskole en politisk styret organisation. Dvs. at vi skal efterleve de love, regler og intentioner, som de demokratisk valgte politikere har besluttet både på lokalt og nationalt plan.

På Korshøjskolen praktiserer vi et anerkendende menneskesyn. Det vil bl.a. sige:

 • at vi har fokus på det, der lykkedes, og det, der virker.
 • at vi har positive og høje forventninger til børnene.
 • at vi er opmærksomme på, at vores måde at tale på er med til at forme vores opfattelse af tingene.
 • at børn gerne vil leve op til de voksnes forventninger, hvis de kan.
 • at vi må prøve at forstå, hvordan verden giver mening fra den andens perspektiv, hvis vi vil ændre på den andens synspunkter eller adfærd.
 • at vi har alle brug for at blive set som værdifulde bidragsydere til fællesskabet.
 • at det, vi vander, vokser.

Fællesskab er en af de bærende værdier på Korshøjskolen. Vi mener, at det er en nødvendig forudsætning for læring, dannelse og trivsel i skolen. Det vedholdende arbejde med at kvalificere vores fællesskaber i forhold til de konkrete børn, der går på skolen, er en af grundstammerne i vores kerneopgave. Stærke fællesskaber giver livsglæde.

Vi ønsker, at fællesskab er grundlæggende for vores dagligdag, bl.a. ved at:

 • Korshøjskolens små og store fællesskaber er præget af mangfoldighed, mod og begejstring.
 • den enkelte elevs unikke personlighed og behov anerkendes.
 • alle elever oplever at have mulighed for at deltage i både de faglige, sociale og tværgående fællesskaber. Det vil bl.a. sige, at vi arbejder på tværs af klasser og årgange, har venskabsklasser, legegrupper, fællessamlinger, temadage, fagdage, ekskursioner, lejrskoler.
 • omgangstonen er præget af godt humør, venlighed og gensidig respekt og hensyntagen.
 • eleverne oplever at være en del af noget større end dem selv.
 • Korshøjskolen er et demokratisk fællesskab, hvor eleverne inddrages i beslutninger i deres skoledag, herunder undervisningen.
 • vi taler med eleverne om de gode fællesskaber, hvor det værdsættes, at man er forskellige.
 • vi iværksætter flere aktiviteter på tværs af afdelingerne, evt. for hele skolen.
 • vi som voksne tager ansvar for alle elever, ikke kun eleverne i vores egne klasser og årgange.

Vi ønsker, at eleverne:

 • har mulighed for at vise og opleve, at de er dygtige til noget.
 • oplever vigtigheden af, at alle kan deltage i fællesskabet.
 • forstår, hvilket ansvar de har for at give plads til andre i fællesskabet.
 • oplever, at den enkeltes læring og trivsel vokser i fællesskabet.
 • lærer at kunne udskyde sine egne behov til fællesskabets bedste.
 • forstår, at fællesskabet også skal hjælpe og støtte den enkelte elev.
 • lærer at tage ansvar i skolens forpligtende fællesskaber.

At gå nye veje, selvom man er usikker på processen eller udfaldet.

Ved at gå nye veje kan man ende nye steder. Vi ønsker, at vores undervisning og udvikling af børnene er præget af modige valg, fordi vi ved at gå nye veje får nye handlemuligheder. Vi vil på den måde kunne udvikle sider af børnene, som vi ellers ikke ville have blik for. Vi skal være modige sammen. Som skole skal vi fremme elevernes livsmod.

Vi ønsker at have mod til bl.a. at:

 • eksperimentere i vores undervisning og bringe os selv som voksne i spil.
 • dele vores undervisning med andre lærere og pædagoger.
 • fejle eller ikke nå vores mål.
 • fravige vores plan for undervisningen og gribe øjeblikket sammen med eleverne.
 • italesætte og anerkende tegn på mod hos børn og kolleger i dagligdagen.
 • prioritere bevægelse samt praktiske og kreative udtryk i undervisningen.

Vi ønsker, at vores elever udvikler mod til at:

 • vise, hvad de kan (f.eks. foran klassen).
 • stå ved, hvem de er, og ved deres mening, trods uenighed.
 • sige fra over for mobning og krænkende handlinger.
 • lade sig udfordre.
 • fejle og indrømme, at der er ting, man har svært ved.
 • bede andre om hjælp og til selv at tilbyde andre hjælp.

Synlig glæde, interesse og motivation

Begejstring smitter – nogle gange her og nu, andre gange over tid. Som rollemodeller har vores udstråling stor betydning for børnenes glæde ved at gå i skole. Læreren og pædagogen, der udviser glæde ved samværet med klassen, styrker klassens selvopfattelse, og skaber stærke relationer til børnene. Læreren og pædagogen, der udviser begejstring for det faglige arbejde, styrker børnenes motivation for faget og lyst til fordybelse.

Vi ønsker, at begejstring styrker vores hverdag ved bl.a. at:

 • vi tør vise vores begejstring over for hinanden og over for børnene, fx ved at fejre, at noget lykkedes, eller ved at udtrykke vores håb om, at noget vil lykkes for os.
 • vi bliver begejstrede sammen gennem fællesskabende aktiviteter, fx ved at vi selv er skabende eller ved, at andre viser os noget, de har skabt.
 • bevægelse samt praktiske og kreative aktiviteter er med til at skabe begejstring og motivation hos børnene.
 • vi begejstres ved at turde gå nye veje i undervisningen og bringe os selv i spil.
 • vi prioriterer alternative dage, hvor det almindelige skema eller fag er ryddet, hvor vi i stedet har fagdage, projektarbejde, trivselsdage, ekskursioner, lejrskoler, udeskole m.m.

Vi ønsker, at eleverne:

 • oplever flow i både leg og undervisning, fordi det styrker deres faglige og sociale læring og trivsel.
 • er glade for at gå på Korshøjskolen, er glade for deres klasse og er glade for deres lærere og pædagoger.
 • oplever mestring i både det sociale og det faglige arbejde.
 • oplever, at undervisningen er spændende, udvikler deres nysgerrighed og giver dem lyst til at lære mere.
 • oplever medindflydelse i hverdagen, fordi det skaber motivation, især for de ældste elever.

En berigende forskellighed

På Korshøjskolen går der mange forskellige elever med forskellige baggrunde og forudsætninger. Det er meget værdifuldt, at børn fra alle lag i samfundet kan gå på skolen. Vi er optaget af, at vi møder alle vores elever der, hvor de er, og på en måde, så de oplever en mangfoldig verden. Det gør vi bl.a. ved at have en gruppe medarbejdere med mangfoldige kompetencer, som står for en varieret og differentieret undervisning.

Vi ønsker, at mangfoldighed beriger vores praksis, bl.a. ved at:

 • vores fællesskaber er præget af børns og voksnes berigende forskelligheder.
 • vi tør gå nye veje i undervisningen, bl.a. for at imødekomme alle elevers forudsætninger.
 • vi differentierer og varierer undervisningen, så den tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og deres livsverden.
 • vi øger medbestemmelsen i skoledagen ved at inddrage elevernes ideer.
 • vi åbner den mangfoldige verden for eleverne og åbner de mangfoldige elever for verden.
 • vi taler om vores forskelligheder, herunder styrker og svagheder.
 • vi fremmer respekten for hinandens forskelligheder.

Vi ønsker, at eleverne:

 • udvikler nysgerrighed over for andre menneskers særegenhed.
 • udvikler nysgerrighed over for verdens mangfoldighed.
 • oplever, at de værdsættes som de særlige mennesker, de er, i fællesskabet.
 • udvikler en bevidsthed om og respekt for andre elevers anderledes livsvilkår.