Klassedannelse og -sammenlægning

Formålet er at sikre en optimal klassedannelse med inddragelse af alle relevante parter, således at der dannes velfungerende klasser.

Generelt

  • Det skal tilstræbes, at klasserne er lige store.
  • Det skal tilstræbes, at der er lige mange drenge og piger i klasserne.
  • Børnenes individuelle sociale og faglige kompetencer indgår i overvejelserne.
  • Børnenes indbyrdes sociale relationer indgår i overvejelserne.
  • Der tages hensyn til børn med særlige behov.
  • Der tages hensyn til de personalemæssige ressourcer, der er tilknyttet den enkelte klasse. Herunder specialviden og ekstra tildelte timer.
  • Der tages geografiske hensyn.

Såfremt det ikke er i modstrid med ovenstående, kan der tages hensyn til forældreønsker.

Klassedannelse ved skolestart

Ved dannelsen af børnehaveklasserne inddrages alle de personalegrupper, der indgår i ”brobygningen” med deres store kendskab til eleverne og deres indbyrdes relationer.

Selve klassedannelsen finder sted på et fælles ”visitationsmøde” med deltagelse af ”brobygningens” parter.

Klassernes funktion vurderes konstant frem til efterårsferien, hvorefter klassedannelsen betragtes som afsluttet.

Klassedannelse eller -sammenlægning i skoleforløbet

Ved dannelse eller sammenlægning af klasser i skoleforløbet indgår overvejelser om, hvordan de eksisterende klasser fungerer.

Skolebestyrelsen træffer konkret beslutning i de enkelte situationer efter indstilling fra skoleledelsen og udtalelse fra pædagogisk råd/lærermøde.