Klassedannelse og -sammenlægning

Dette princip gælder både klassedannelse, klassesammenlægning og nytilkomne elever.

Klassen er fortsat den fundamentale undervisningsmæssige enhed, hvor den enkelte elev sikres faglig læring og alsidig personlig udvikling i et forpligtende fællesskab.

Formålet med princippet er at sikre en optimal klassedannelse med inddragelse af alle relevante parter, så der dannes velfungerende klasser.

Generelt gælder følgende principper:

  • Det tilstræbes, at klasserne er lige store.
  • Det tilstræbes en lige kønsfordeling.
  • Elevernes individuelle, sociale og faglige kompetencer indgår i overvejelserne.
  • Elevernes indbyrdes sociale relationer indgår i overvejelserne.
  • Der tages hensyn til elever med særlige behov.
  • Der tages hensyn til de personalemæssige ressourcer, der er knyttet til den enkelte klasse, herunder specialpædagogiske kompetencer og to-voksen-timer.
  • Såfremt det ikke er i uoverensstemmelse med ovenstående, kan der tages hensyn til forældreønsker.

Princip ved skolestart

Ved dannelsen af 0. klasserne inddrages alle de personalegrupper, der indgår i førskolen, idet de har en stor viden om eleverne og deres indbyrdes relationer.

Selve klassedannelsen finder sted på et fælles klassedannelsesmøde med deltagelse af førskolens parter.

Princip for klassesammenlægninger

Ved sammenlægninger af klasser i løbet af skoleforløbet indgår overvejelser om, hvordan de eksisterende klasser fungerer.

Skolebestyrelsen træffer konkret beslutning i de enkelte situationer efter indstilling fra skoleledelsen.