Undervisningens organisering

Princippet omfatter undervisningstal og skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, åben skole, valgfag og specialundervisning.

Målet med undervisningens organisering på Korshøjskolen er, at den enkelte elev trives og lærer mest muligt i et stærkt fællesskab. Vi ønsker at tilbyde den bedste skolegang for vores elever med de ressourcer, vi bevilges, inden for lovens rammer, de kommunale retningslinjer og skolens mål- og værdisætning.

Undervisningstal og skoledagens længde

Byrådet har besluttet, at skoleugen skal forkortes for 0.-3. klasse med 2 timer og 15 minutter fordelt ligeligt torsdag og fredag. Skoleugen er forkortet med 2 klokketimer for 4., 5., 6., 8. og 9. årgang og med 3 klokketimer for 7. årgang, jf. Folkeskolelovens §16b.

Skoledagen begynder alle dage kl. 08.00.

Elevernes undervisningstimetal

Skolebestyrelsen har besluttet, at der på en almindelig skoledag er formiddagspause fra kl. 09.30-10.00, frokostpause fra kl. 11.30-12.05 i indskolingen og fra kl. 11.30-12.15 på mellemtrinnet og i udskolingen og en eftermiddagspause fra kl. 14.00-14.15 for de klasser, der har 7. lektion.

Nedenstående undervisningstal omfatter både undervisning i fag og understøttende undervisning. Undervisningstimetallet er opgjort i antal ugentlige lektioner.

Fag Timer i 0. klasse
BHK 20
UUV15/25 5
UUV45 6
UUV23 2
Fag Timer i 1. klasse
Dansk 11
Engelsk 1
Kristendomskundskab 2
Matematik 5
Natur/Teknik 1
Idræt 2
Musik 2
Billedkundskab 2
I alt 26
UUV15/25 5
UUV23 2
Fag Timer i 2. klasse
Dansk 11
Engelsk 1
Kristendomskundskab 1
Matematik 5
Natur/Teknik 2
Idræt 2
Musik 2
Billedkundskab 2
I alt 26
UUV15/25 5
UUV23 2
Fag Timer i 3. klasse
Dansk 8
Engelsk 2
Historie 1
Kristendomskundskab 1
Matematik 5
Natur/Teknik 2
Idræt 2
Musik 2
Billedkundskab 2
Håndværk og design 2
I alt 27
UUV15/25 3
UUV45 1
Fag Timer i 4. klasse
Dansk 7
Engelsk 2
Historie 2
Kristendomskundskab 1
Matematik 5
Natur/Teknik 3
Idræt 3
Musik 2
Billedkundskab 2
Håndværk og design 3
I alt 30
UUV15/25 5
UUV45 4
Fag Timer i 5. klasse
Dansk 7
Engelsk 3
Tysk 2
Historie 2
Kristendomskundskab 1
Matematik 5
Natur/Teknik 2
Idræt 2
Musik 2
Billedkundskab 1
Håndværk og design 2
Madkundskab 2
I alt 31
UUV15/25 5
UUV45 2
Fag Timer i 6. klasse
Dansk 7
Engelsk 3
Tysk 2
Historie 2
Kristendomskundskab 2
Matematik 5
Natur/Teknik 2
Idræt 2
Musik 1
Billedkundskab 1
Madkundskab 4
I alt 31
UUV15/25 5
UUV45 2
Fag Timer i 7. klasse
Dansk 7
Engelsk 3
Tysk 3
Historie 2
Matematik 5
Geografi 2
Biologi 2
Fysik/Kemi 2
Idræt 2
Praksisvalgfag 3
Almindelige valgfag 2
I alt 31
UUV15/25 5
UUV45 2
Fag Timer i 8. klasse
Dansk 7
Engelsk 3
Tysk 3
Historie 2
Kristendomskundskab 1
Samfundsfag 2
Matematik 5
Geografi 1
Biologi 2
Fysik/Kemi 2
Idræt 2
Praksisvalgfag 3
I alt 33
UUV15/25 5
UUV45 2
Fag Timer i 9. klasse
Dansk 7
Engelsk 3
Tysk 3
Historie 2
Kristendomskundskab 1
Samfundsfag 2
Matematik 5
Geografi 1
Biologi 1
Fysik/Kemi 3
Idræt 2
Almindelige valgfag 2
I alt 32
UUV15/25 5
UUV45 3

Skoledagens længde

På den ugentlige mødedag har alle elever fri kl. 14.00. Derudover er der ikke truffet beslutninger om skoledagens længde for specifikke ugedage.

Længden af en normaluge i klokketimer:

  • 0.-3. årgang: 27,75
  • 4.-6. årgang: 31
  • 7.-9. årgang: 33
  • S1+S2: 32

Understøttende undervisning

Da skoledagens længde er reguleret ved lov, er omfanget af den understøttende undervisning den tid, der er tilbage, når den faglige undervisning og pauserne er trukket fra. Modsat undervisningen i visse af fagene er der ikke krav om omfanget af understøttende undervisning.

På Korshøjskolen er det klassens årgangsteam (dansklærere, matematiklærer og evt. pædagoger), som fastsætter mål og indhold for årgangens understøttende undervisning.

På Korshøjskolen er den understøttende undervisning skemalagt som et bånd på 15 minutter for alle klasser hver dag i 5. lektion. For indskolingen er det 25 minutter. Derudover planlægges der med et antal lektioner af 45 minutter til understøttende undervisning i alle klasser.

På Korshøjskolen ønsker vi som udgangspunkt at benytte os af lovens mulighed for at forkorte skoleugens længde ved at lægge understøttende undervisning som to-voksen-tid i den faglige undervisning. Formålet er at øge muligheden for støtte og holddeling m.m. til gavn for alle eleverne.

Holddannelse

Holdtimer tildeles som udgangspunkt kun til 4.-9. årgang, da alle klasser på 0.-3. årgang har en pædagog tilknyttet, som har en række to-voksen-timer. På Korshøjskolen fordeler ledelsen holdtimer til klasserne efter størst behov. Det er som udgangspunkt lærere i årgangsteamet, der tildeles holdtimer. Det er årgangsteamet, der fastlægger mål og indhold for holdtimerne.

Under regi af Korshøjskolens ressourcecenter tilbydes der fleksible, inkluderende læringsmiljøer for elever, der har fagligt, socialt eller personligt brug derfor. Dette foregår i særskilte lokaler.

Åben skole

Korshøjskolen samarbejder løbende med mange forskellige eksterne aktører fra det lokale kulturliv, erhvervsliv, lokale uddannelsessteder m.m. Det er et prioriteret område, da det skaber variation og motivation for eleverne.

Vi ønsker i særlig grad et tæt samarbejde med foreninger og erhvervsliv i vores skoledistrikt, herunder idrætsforeningen SMIFF.

Valgfag

Ifølge folkeskolelovens §9, stk. 8 skal eleverne vælge et 2-årigt praksisvalgfag (billedkunst, musik, madkundskab, håndværk/design) på 7. årgang, som de skal til eksamen i i 8. klasse. På Korshøjskolen udbyder vi som udgangspunkt to af disse fag, da vi er en to-sporet skole.

Derudover tilbyder vi ordinære valgfag. På nogle årgange har de plads i skemaet til at have valgfag i skoletiden, og på andre tilbydes de valgfag uden for skoletiden.

Vi tilstræber at tilbyde et bredt udvalg af fag. To af fagene læses af Randers Ungdomsskole. Vi tilstræber at samarbejde om fag med SMIFF.

Specialundervisning

Specialundervisningen i specialklasserne på Korshøjskolen har et særskilt princip.

Som skole har vi en lovmæssig forpligtelse til at visitere en elev til det mindst indgribende specialpædagogiske tiltag, som opfylder elevens behov. Hvis vi på Korshøjskolen vurderer, at en elev med specialpædagogisk behov ikke har behov for et eksternt specialpædagogisk tilbud (specialklasse eller specialskole), men at et mindre tiltag kan gøre det, vil vi tilbyde støttetimer i klassen og/eller timer i regi af ressourcecentret. Der gælder de samme regler for visitation og revisitation ved et sådan lokalt specialpædagogisk tilbud som ved et eksternt tilbud.