Vikardækning

Vikardækning finder sted, når elevernes lærer eller børnehaveklasseleder er fraværende og derfor ikke kan gennemføre den planlagte undervisning.

Fraværet kan være planlagt eller ikke-planlagt og kan vare kortere eller længere tid. Planlagt fravær kan skyldes:

 • kursusdeltagelse
 • mødedeltagelse
 • omsorgsdage
 • barselsorlov
 • tjenestefrihed – bevilget
 • tjenestefrihed – ifølge personalepolitik
 • plejeorlov, mindreårige børns alvorlige sygdom – social lovgivning

Ikke-planlagt fravær kan skyldes:

 • sygdom
 • barnets første sygedag
 • tjenestefrihed – ifølge personalepolitik

Overordnet gælder følgende princip:
Vikardækningen tilrettelægges således, at fraværet giver færrest mulige konsekvenser i forhold til den planlagte undervisnings indhold og form i overensstemmelse med den ansatte og teamets årsplan.

I øvrigt gælder følgende:
Hvor det er muligt, skal møder, kurser og andre aktiviteter, hvor skolen kan bestemme tidspunktet, placeres uden for elevernes undervisningstid.

Hvor det er muligt, skal vikartimen læses af personer, som eleverne kender.

Hvor det er muligt, skal der tages hensyn til vikarens faglige forudsætninger.

Det er skoleledelsens opgave, at tilrettelægge vikardækningen ud fra en helhedsbetragtning, og den disponerer i den sammenhæng over skolens samlede ressource.

Elever i 0.-3. klasse gives aldrig fri.

Skoleledelsen kan give de øvrige elever fri som angivet nedenfor, hvis:

 • Det ikke er muligt at finde en vikar.
 • Ledelsen vurderer, at elevernes udbytte af undervisningen ikke står i et fornuftigt forhold til udgiften til aflønning af vikaren.

Elever i 4.-5. klasse gives kun fri, hvis hjemmet underrettes skriftligt.

Elever i 6.-10. klasse meddeles mundtligt, at de har fri. En sådan besked gives så tidligt som muligt.

I særlige tilfælde kan en ansat pålægges at føre tilsyn med en anden klasse.