Trafikpolitik

Her finder du Korshøjskolens trafikpolitik, der bl.a. arbejder med sikker skolevej.

Vores ambitioner er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og skolens personale kan færdes sikkert til og fra skole samt omkring skolen og i lokalområdet både i og uden for skoletiden. Vores ambition er også, at eleverne på længere sigt, som unge og voksne trafikanter, kan færdes sikkert og ansvarligt i trafikken. Dette opnås ved et tæt samarbejde mellem skole, hjem og andre samarbejdspartnere. På Korshøjskolen varetages funktionen færdselskoordinator af en lærer.

På vej

Skolen ønsker at medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen, herunder også ved arrangementer i og uden for undervisningen samt ekskursioner i skolens regi. Om morgenen anbefales det at benytte:

 1. P-pladsen på Skolevænget, hvor der fra kl. 07.30-08.30 er ensrettet kys-og-kør til venstre for indkørslen ind mod skolen.
 2. P-pladsen på Harridslevvej. Buslommen må kun benyttes af skolebusserne. På Harridslevvej er der standsning forbudt på SFO-siden.

Mindre morgenmylder

Skolen opfordrer alle de forældre, der kører deres børn til eller fra skole til at sætte børnene af på de steder, hvor de ikke risikerer at skabe farlige situationer for skolens elever.

På cykel eller knallert til skole

Cykel- og knallertparkering skal finde sted ved stativerne.

Elever i bil til skole

Skolen opfordrer alle forældre, der kører deres børn til eller fra skole til at benytte de på kortet angivne p-pladser eller til at finde en rolig vej et stykke væk fra skolen.

Vi opfordrer til, at forældrene blot sætter deres børn af på p-pladsen ved Skolevænget (kys-og-kør). Fra kl. 07.30-08.30 er den nordlige indkørsel til Skolevængets p-plads ensrettet.

Fodgængere

Fodgængere opfordres til at bruge reflekser og vælge den sikreste vej til skole. Frem for Halagervej anbefales det at gå ad stien og Kastanievej via Smedevej.

Undervisning

Undervisningen skal være praktisk og nærværende med stor involvering af eleverne. Derigennem skal de rustes til at blive sikre og ansvarsfulde trafikanter. Undervisningen kredser i skoleforløbet om sikker trafikal adfærd, samspil og risici og ansvarlighed i trafikken. Færdselskoordinatoren formidler nye undervisningsmaterialer til øvrige lærere.

Færdselsundervisning i hele skoleforløbet

Færdselsundervisningen skal foregå i hele skoleforløbet. Trinmålene efter 3., 6. og 9. klasse er bindende.

Læs om færdselslære på EMU – Danmarks læringsportal.

På Korshøjskolen iværksættes i øvrigt reflekskampagner og cykelkampagner i løbet af hele eller store dele af skoleforløbet.

Indskoling

Undervisningen er konkret.

Der arbejdes med trafik med fokus er på bevægelse i nærområdet med de regler, viden om samspil og egen ansvarlighed, som dette naturligt rummer. Der er mange praktiske øvelser og iagttagelser i trafikken.

Der aflægges gå-prøver i 0. klasse.

Mellemtrin

Cyklen er et væsentligt tema.

Fokus rettes mod transport på cykel i lokalområdet, men også udenfor. Omkring de praktiske øvelser arbejdes der med forhold, der har betydning for den enkeltes sikkerhed og sammenhængen mellem egen og andre trafikanters adfærd.4. klasse inviteres til at deltage i kampagner om synlighed i trafikken.

Cyklistprøve afholdes i 6. klasse.

Udskoling

Der arbejdes med, at eleverne lærer at færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken. Her skal eleverne lære at færdes ifølge færdselsreglerne i trafikken og under hensynstagen til øvrige trafikanter. Det forventes, at eleverne har indsigt i og forståelse for deres egen og andre trafikanters ageren i trafikken samt forstår deres medansvar i trafikken.

Planlægning af undervisningen

Klassens team indarbejder færdselslære i deres årsplaner, og varetager undervisningen deri.

Gæster i undervisningen

Klassens team opfordres til at invitere gæstelærere, herunder politi, trafikinformatører m.fl.

Færdselskoordinator

Skolen har en færdselskoordinator.

Når funktionen færdselskoordinator overgår til en anden medarbejder, opfordres skolens ledelse til at afsætte midler til at vedkommende kan deltage i et kursus for trafikkontaktlærere arrangeret af Rådet for Sikker Trafik.

Rollemodeller

Korshøjskolen opfordrer personalet og forældre til at huske på deres rolle som forbilleder for børn og ele-ver i trafikken. Alle opfordres til at henvende sig til skolens ledelse, hvis man observerer meget uansvarlig trafikal adfærd.

Personalet

Alle skolens ansatte forventes at overholde færdselsloven og signalere rigtig og sikker adfærd i trafikken – både i egne biler (sele, fart, parkering) og på cykel til og fra arbejde.

Biler skal parkeres på P-pladserne.

Ansatte skal bære cykelhjelm, når de cykler i arbejdstiden, og opfordres til det på vej til og fra arbejde.

Forældre

Den grundlæggende forståelse og træning i sikker trafikadfærd sker i hjemmet, og forældrene spiller hovedrollen som forbilleder for deres børn. Dette bygger skolen oven på. Børn skal opleve trafik-træning som en naturlig del af deres hverdag – uanset hvor de befinder sig. Da børn lærer af det, de ser eller hører, at voksne gør eller siger, er det vigtigt, at de voksne, som børnene møder i trafikken, opfører sig hensigtsmæssigt.

Vi forventer

 • at forældrene overholder færdselsloven.
 • at forældrene bruger de anviste parkeringspladser.
 • at forældre indgår i dialog med skolen om deres ansvar og rolle som det gode eksempel.

Vi opfordrer til, at cyklende forældre bruger cykelhjelm.

De ældste elever

Skolen vil gøre de ældste elever bevidste om, at de ofte fungerer som rollemodeller for de yngre elever.

Samarbejde

Korshøjskolen erkender, at det er nødvendigt med et bredt samarbejde om elevernes trafiksikkerhed. Derfor vil vi både være initiativtager og deltager i en række relevante sammenhænge.

Som i mange andre af skolens arbejdsområder er det af væsentlig betydning med de rigtige samarbejdspartnere, både internt og eksternt. I forbindelse med færdselsundervisning og -opdragelse ser vi følgende samarbejdspartnere: Forældre, Randers Kommune og de ældste elever.

Forældrene

Skolens færdselsundervisning bygger på de forudsætninger, eleverne har med hjemmefra.

Ved bl.a. forældremøder drøftes, hvad skolen og forældrene kan forvente af hinanden.

Forældrene bør mindes om, at de skal lære børnene at cykle sikkert, og at de skal vedligeholde børnenes cykel og sørge for, at den er lovlig. Oversigt over de lovmæssige krav til cyklen findes på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Forældrene opfordres til at sørge for, at deres barn har en cykel, når barnet begynder i 0. klasse.

Randers Kommune

Kommunen kan stå bag og facilitere enkelte kampagner.

Kommunen vurderer sammen med politiet skolevejens farlighed og beslutter, hvilke anlægsarbejder der skal iværksættes for at øge trafiksikkerheden.

Andre samarbejdspartnere

Skolebestyrelsen opfordrer til at inddrage forældre, foreninger og andre private aktører i skolens samlede færdselsundervisning.

Udvikling

Korshøjskolen ønsker at indgå en dialog med Randers Kommune om følgende forhold angående sikker skolevej:

 1. Vi ønsker en permanent afmærkning af afsætningsplads (kys-og-kør) på p-pladsen på Skolevænget.
 2. Vi ønsker reparation af belysningen ved p-pladsen og skoleindgangen på Skolevænget.
 3. Vi ønsker, at belysningen på skolestien mellem Harridslevvej og Vangvejen udbedres.
 4. Vi ønsker, at græsområderne mellem Skolevænget og skolens p-plads omdannes til ekstra p-plads og afsætning.
 5. Vi ønsker, at der sættes et lavt hegn op mellem den nordligste ende af p-pladsen ved Skolevænget og gangstien ud for multibanen, så eleverne ikke går over p-pladsen fra skolebussen til skolens indgang.
 6. Vi ønsker forbedrede p-forhold og afsætningsforhold for indskoling, SFO og børnehave på Harridslevvej tæt ved indgangen til Korshøjskolens SFO. Morgentrafikken er præget af trængsel og risikabel trafikadfærd.
 7. Vi ønsker udbedring af fortovsbelægningen.
 8. Vi ønsker, at alle adgangsveje til skolen har fortov.